Typová řešeníPlný název
Seřadit
Plný popis
Seřadit
Kategorie
Seřadit
Cílová skupina
Seřadit
Související kategorie
Seřadit
Využitelné produkty
Seřadit
Bezobalové hospodářství – obecní akceSnižování spotřeby obalů v rámci průběžné i mimořádné činnosti obce:
1. Vratné (zálohované) nápojové a potravinové obaly na mimořádných akcích pořádaných obcí (dětské soutěže, závody, průvody, festivaly apod.) – možnost spojení s osvětovou činností (vysvětlení důležitosti snižování spotřeby obalů). Vedlejší efekt: snižování množství roztroušeného odpadu v obci.
2. Poptávka po dodavatelích občerstvení na obecní akce, využívajících vratné obaly.
Nakupování Obec, podnikatelé, domácnosti, komunityOdpady- Nápojové a potravinové obaly
Bezobalové hospodářství – sjednocování objednávekSnižování spotřeby obalů v rámci průběžné i mimořádné činnosti obce, a to sjednocením objednávek zboží (kancelářské potřeby, potraviny apod.) do 1 balení, hromadné nakupování na delší období.
Kumulace objednávek v zájmu snížení množství obalů a dopravy může probíhat na třech úrovních – v rámci obecního/městského úřadu (většinou obvyklé) a obecních institucí včetně škol a sociálních zařízení, v rámci obce a s obcí spolupracujících podnikatelských subjektů, nebo i ve spolupráci s občany.
Nakupování Obce, obecní instituce, spolupracující podnikatelé, občanéPodnikání- Odpady: přepravní obaly
- Spotřební zboží a materiál (internetové objednávky i společný nákup v kamenných obchodech)
Energetická efektivita – energetická soběstačnostDo cirkulární ekonomiky patří minimalizace dopravy energií. Ta je spojena se ztrátami a nutností regulace přenosových a distribučních sítí.
Základní zásadou je tedy spotřeba lokálně vznikajících energií přímo v obci a obráceně – pokrytí lokální spotřeby vlastními zdroji. Jedná se o namodelování a postupnou realizaci chytrých sítí a inteligentního řízení výroby a spotřeby energií v rámci obce, případně i ostrovní systémy.
Výroba energie v tomto případě probíhá prostřednictvím obnovitelných zdrojů – slunce, voda, vítr,...
Podnikání Obec, podnikatelé, komunityBROBioodpad, odpadní biomasa (v bioplynové stanici, gasifikační jednotce nebo bioteplárně).
Další obnovitelné zdroje – slunce, voda, vítr, geotermální energie.
Malá bioplynová staniceBioplynové stanice (BPS) přinášejí čistou energetiku, nezávislou na dodávkách paliv z nestabilních zdrojů, diverzifikovanou a tedy bezpečnější.
Jsou s nimi spojeny moderní, inovativní technologie a také přínos pro pracovní místa v regionech. Zejména pak neprodukují skleníkové plyny, které ovlivňují klima a hrozí rozvrátit ekosystémy celých kontinentů. Přes nesporný přínos obnovitelné zdroje mohou mít též negativní dopady na životní prostředí, a to v případě, pokud nejsou správně navrženy a provozovány. Jedná se třeba o veřejností...
Podnikání Obec, podnikatelé, domácnostiBROKejda, zemědělské a potravinářské zbytky (odpadní biomasa), gastroodpady, travní hmota ze sečení zelených ploch, tříděný bioodpad.
Malá gasifikační jednotkaZplyňování je proces, který přeměňuje organické materiály na hořlavé plyny. Podle použité technologie mohou být produktem zplyňování: svítiplyn, vodní plyn, generátorový plyn, vysokopecní plyn, koksárenský plyn – obecně směs vodíku a oxidu uhelnatého.

Ke zplyňování biomasy jsou v současné době používány dva základní způsoby:
- zplyňování v generátorech s pevným ložem,
- zplyňování ve fluidních generátorech.
První z obou metod je jednodušší, méně investičně náročná, avšak je použitelná jen pro malé...
Inovace Obec, mikroregion, svazek obcíPodnikáníTato technologie je vhodná zejména pro zpracování předsušené dřevní biomasy - dřevního odpadu (dřevní štěpky), a to 1) přírodního dřeva, které bylo pouze obráběné; 2) lepené, lakované, či jinak upravené odpadní dřevo bez halogenovaných sloučenin a bez prostředků na ochranu dřeva.
Plazma je vhodná ke zpracování směsného komunálního odpadu – z hlediska výkonu je možná pouze instalace v rámci většího regionu.
MinimalismusMinimalisté se soustředí jen podstatné a vědomě si kolem sebe tvoří prázdný prostor. Nejde pouze o to žít s minimem věcí, myšlenkou je soustředit důležité v životě. Inovace Minimální.Minimální.Minimální.
Nabídka stavebních materiálů před demolicí staveb v obciPro některé typy staveb je možné využít stavební materiál (cihly, kámen, trámy, výplně otvorů) ze starších budov, které jsou určeny k demolici.
Pokud budou občané vlastníkem včas informováni, je možné uspořádat akci, kdy materiál z demolice bude poskytnut zájemcům před odvezením na skládku či do recyklačního centra.
Při dodržení bezpečnostních pravidel je možné zajistit bourání vlastními silami po předchozí domluvě se zájemcem (zejména se jedná o snesení střešní krytiny, trámů, demontáž výplní), aby byla zajištěna...
Opětovné využití Domácnosti Odpady, podnikáníStavební a demoliční odpady
Obecní kompostárna – využití biomasy z údržby veřejné zeleněPlánování a zafinancování vzniku zařízení pro využití BRO + BRKO. Zařízení by sloužilo především pro občany obce, nakládání s biologicky rozložitelnými odpady vznikajícími na území obce (parky, zahrady, úpravy ploch, hřbitov, soukromé zahrádky a podobně). Snaha o zapojení místních zemědělců do nakládání s BRO v obci.
Kompostárna nevyužije energetickou hodnotu biomasy a nemá pozitivní vliv na zamezení klimatických změn. Kompost může obsahovat zbytkové části nebezpečných odpadů či jiných než biologicky rozložitelných odpadů a je...
BRO Obec, komunitaOdpady, podnikáníVšechny druhy biologicky rozložitelných odpadů a biologicky rozložitelných komunálních odpadů, kromě nebezpečných vyžadujících speciální podmínky a nekompostovatelných odpadů (kosti, špatně rozložitelné substráty).
Optimální provoz sběrného dvoru – recyklační centrumUmožnění využití dožilých předmětů umístěných na sběrný dvůr. Např. nábytku, stavebnin apod.
Informace o zakládání a provozu sběrných dvorů najdeme v zákoně o odpadech a v bezpečnostních a hygienických předpisech. Výstavbě sběrného dvora musí vždy předcházet územní rozhodnutí a stavební povolení, případně také posouzení vlivu na životní prostředí – takzvaná EIA.
Existují dvě možnosti, jak založit sběrný dvůr zaměřený také na opakované použití odevzdávaných věcí. Může fungovat jako zařízení k využívání...
Odpady Obce, obyvateléOpětovné využití* objemný odpad, elektroodpad, sklo apod.
* stavební odpad
Organizování bleších trhů, obecní burzyVýměna, darování, prodej nepotřebných věcí mezi občany – neskončí v popelnici a na skládce

Environmentální benefity
- zachování hodnoty materiálů a energie obsažených v produktech a udržení jejich původní funkce, což přispívá k prevenci čerpání dalších surovin na výrobu nových produktů a nižší produkci skleníkových plynů
- snížení množství odpadu určeného k recyklaci, energetickému využití či skládkování
- zvyšování povědomí společnosti a vytváření vztahu k hodnotám uchovaným ve věcech, které...
Opětovné využití Domácnosti, komunity Různé druhy
Osvětové akcePravidelné nebo příležitostné informování obyvatel o možnostech využití nástrojů obce pro cirkulární ekonomiku:
- rady a tipy v místním periodiku, na webu obce, příležitostné letáky s obsahem:
- informace o provozu sběrného dvora a místech sběru bioodpadů, textilu, elektroodpadu, šrotu a způsobech třídění a předávání odpadů
- informace pro zřizované organizace (MŚ, ZŠ) o zapojení do systému zpětného odběru elektrozařízení (Recyklohraní, Ukliďme si svět - soutěže pro školy)
Podnikání Občané, lokální subjekty, komunity, mikroregiony Bez omezení
Podpora kompostování v domácnostech nebo v rámci komunityOdklon biologicky rozložitelných odpadů ze směsného komunálního odpadu obce. BRO Domácnosti, komunity v obciOdpady, podnikáníVeškeré druhy biologicky rozložitelného komunálního odpadu, kromě nebezpečného (zbytky tepelně neošetřených jídel, živočišný odpad, kontaminovaný odpad)
Podpora místních podnikatelů se zaměřením na cirkulární ekonomikuPodpora místních podnikatelů, jejichž činnost přispívá k implementaci cirkulární ekonomiky.
Podpora podnikatelů prodávajících vlastní primární produkty, zajišťující opravy a prodlužování životnosti produktů nebo bezobalový prodej. Podpora může být formou zvýhodněných nájmů obecních prostor, pořádáním místních trhů, poskytováním zvýhodněných půjček, propagací podnikatelů – inzerce, rozhlas. Další formou podpory je zaštítění v rámci stavebního řízení, zrychlení správního procesu při rozhodování o projektech CE atd.
...
Podnikání Obec, podnikatelé, komunityVšechny* Spotřební zboží – bezobalový prodej (potraviny, kosmetika, mycí prostředky apod.)
* Veškeré opravitelné produkty – obuv, elektronika, stroje a přístroje apod. – pronájem obecních prostor
* Místní potraviny a další výrobky – místní trhy
* Stavební recykláty – podpora podnikatelů zpracovávajících místní stavební odpady a recykláty – poskytnutí obecních pozemků, zadávání vhodných zakázek (zpevňování cest, zásypy apod.)
Podpora paliva bioCNG (nákup automobilů, podpora výstavby bioCNG stanice)BioCNG je bioplyn různého původu (bioplynová stanice, čistírna odpadních vod, skládkový plyn, sekundární produkt gasifikace) vyčištěný na biometan, tedy na úroveň zemního plynu. Ten je možné za použití standardních CNG technologií využít v dopravě.
Z pohledu cirkulární ekonomiky je zajímavé využití bioplynu pro lokální dopravu, případně pro komunální techniku, tedy opět se důraz klade na omezení transportu obnovitelných energií a využití v místě vzniku.
Existuje řada technologií, které umí čistit bioplyn již od objemu cca 20...
Doprava Obec, podnikatelé, domácnostiPodnikáníLze navázat na technologie zpracovávající bioodpady nebo odpadní vody.
Pronájem služeb a produktů namísto nákupu Pronájem nakupovaných produktů se smluvním odběrem a zajištění recyklace po jejich skutečném nebo morálním zastarání/dožití.
Povinnost zajištění opětovného využití nebo recyklace přejde z obce na dodavatele, jenž má předpoklady pro využití produktů, které sám vyrábí nebo dodává.
V podstatě jde o rozšiřování a zdokonalení systému zpětného odběru. Poskytovatel díky internímu systému ekodesignu a recyklací vlastních produktů může dosáhnout velmi vysoké efektivity recyklace, resp. opětovného použití výrobků.
Nakupování Obce, podnikatelé Opětovné využitínapř.:
- Stavební materiály - okna, tepelné izolace, vnitřní vybavení – sanitární prvky
- Mobiliář – lavičky, odpadkové koše, prvky dětských hřišť
- Inženýrské sítě
- Elektronika – počítače, požární a zabezpečovací systémy
- Osvětlení
Přebytečné potraviny Češi neumějí nákupy plánovat, často podléhají slevám a akcím. Přebytečné potraviny pak končí v odpadcích.
Vyhazování potravin ale není jen problémem domácností. Tuny potravin vyhodí i samotné obchodní řetězce. Ty s plochou nad 400 metrů čtverečních mají sice od ledna 2018 povinnost odevzdávat jídlo, které by jinak skončilo v odpadcích, do potravinových bank, v těch ale nekončí zdaleka všechny přebytky, některé stále míří do koše.
Nejvíce takzvaného food waste podle odborníků nevyprodukují hypermarkety a jiní prodejci potravin,...
Opětovné využití Rodiny, domácnosti, občané obceOdpady, podnikáníPotraviny, nejlépe trvanlivé
RE – USE centra, Opravny produktů (nábytek, elektronika)Vznik opraven, kde by se renovovaly, opravovaly, vyměňovaly díly u rozličných produktů používaných v domácnostech

Environmentální benefity
- zachování hodnoty materiálů a energie obsažených v produktech a udržení jejich původní funkce, což přispívá k prevenci čerpání dalších surovin na výrobu nových produktů a nižší produkci skleníkových plynů
- snížení množství odpadu určeného k recyklaci, energetickému využití či skládkování
- zvyšování povědomí společnosti a vytváření vztahu k hodnotám uchovaným ve...
Opětovné využití Obce, domácnosti, komunity, podnikateléPodnikání* nábytek (zejména židle, stoly a stolky, skříňky, police, osvětlovací tělesa atd.)
* zařízení a vybavení domácnosti (např. keramické, porcelánové i skleněné nádobí, hrnce, plechy na pečení, talíře, hrníčky)
* obrazy, rámy na obrazy, vázy, dekorace do domácnosti, květináče, mechanické domácí spotřebiče atd.
* mediální produkty (CD, DVD, videokazety, knihy, časopisy)
* hračky, sportovní vybavení
* knihy, časopisy
* elektrospotřebiče
Sběr textilu a oděvů v obciObnošené oděvy a boty, případně již nevyužívané kusy oděvů je možné velmi dobře využít pro sociálně znevýhodněné skupiny obyvatel. Pro sběr textilních výrobků a bot slouží speciální kontejnery, které bývají zdarma zapůjčené pro obec. V ČR existuje vedle sebe několik společností zabývajících se sběrem, zpracováním a distribucí použitých oděvů a bot.
Charitativní akce zaměřené na sběr (církev, diakonie).
Opětovné využití Náročnost nízká či žádná. Záleží na angažovanosti obce – zda proběhne například informační kampaň. Většinou však stačí několik plakátů a obecní rozhlas, tudíž náklady jsou zcela marginální. .
Pro jednorázové akce poskytnutí prostor (sběr a krátkodobé skladování). .
Výhodou může být úspora nákladů za odvoz a uložení odpadů na skládku (resp. energetické využití).
Odpady, podnikáníSilné stránky: odklon těchto odpadů z toku směsného komunálního odpadu, posilování sociální zodpovědnosti občanů, snížení zátěže ovzduší (omezení pálení odpadu).
Slabé stránky: nezájem ze strany občanů, zavádění nového systému v obci.
Příležitosti: využití již nepoužívaných oděvů a obuvi pro charitativní účely, možnost dohody o cílovém využití části nasbíraných výrobků pro místní znevýhodněné skupiny obyvatel, energetické využití nepoužitelných zbytků.
Hrozby: riziko poškození kontejnerů, vykrádání
Sdílení obecní mechanizace a prostředků – obecní půjčovnaJedná se o pronájem mechanizace, strojů, většího nářadí v majetku obce za určitý poplatek občanům. Sdílením prostředků se snižují nároky na přírodní zdroje při výrobě zařízení, která pak nejsou vlastníky plně využívána.
Environmentální dopady jsou při dodržování bezpečnosti práce minimální, týkají se především samotného provozu mechanizace a nářadí, případně úniků provozních kapalin.
Podnikání Občané obce Stroje, traktory, auta, sekačky, míchačky, nářadí, videoprojektor, zvuková technika, čerpadla
Sdílení obecních kol, elektrokol, koloběžek, vozidelNákup dopravních prostředků z rozpočtu obce a následné sdílení pro obyvatele obce, návštěvníky, turisty. Doprava Občané obce, návštěvníci, turistéPodnikáníUdržitelné dopravní prostředky
SWAP – výměna zboží, materiálu, výrobkuSWAP (též swapový obchod, swapová operace, swapový kontrakt; z angl. swap - „vzájemná výměna“) je termínovaná smlouva, kterou se dva ekonomické subjekty zavazují vyměnit si mezi sebou buď dohodnutá předmětná aktiva či finanční toky za předem pevně stanovených podmínek.
Vyměňuje se vše za vše – dáte své věci na stůl, na zem nebo do krabic a sami si vybíráte, co by se vám hodilo z kousků přinesených ostatními. Na SWAPu platí heslo “Sharing is caring”. Ne vždy se musí vyměnit jeden kus za jiný. Důležité je hlavně to, aby nepotřebné...
Opětovné využití Domácnosti Jakékoli typy zboží - oblečení, knihy, plakáty, cédéčka, pohlednice, potřeby pro domácnost, květiny, šperky módní doplňky, elektroniku.
Systém motivačních plateb za odpady PAYTMotivace obyvatel ke snižování zbytkového odpadu nebo ke zvyšování podílu tříděného sběru.
Podstata motivace – platby domácností v závislosti na hmotnosti nebo objemu směsného (zbytkového) odpadu a četnosti vývozu nádob.
Nutností je přesný monitoring produkce domácností, např. prostřednictvím chytrých technologií (používání QR kódů apod.).
Vždy se jedná o motivační systémy PAYT (Pay as You Throw), které mohou fungovat na principu:
• RFID – radiofrekvenční identifikace založená na čárových kódech umístěných na...
Odpady Obce, obyvatelé, svozové společnostiBRO* Tříděné složky komunálního odpadu
* Směsný komunální odpad
Virtuální re-use centrum – nabídka nepotřebných věcíJedná se o webové stránky, aplikaci, která by umožňovala nabízet nepotřebné věci z domácnosti občanů obce / mikroregionu.
Jedním z typů této kategorie je tzv. Knihovna věcí, či internetová verze SWAP – směnný obchod, výměna věcí.
Opětovné využití Nároky jednorázově v řádu desetitisíců – vytvoření webových stránek, následný provoz a údržba v řádu tisíců ročně, správcovství systému – řádově tisíce až desetitisíce měsíčně, možno dobrovolnicky, nebo spolupráce se stávajícími celorepublikovými weby
Příjmy z reklamy na webu, z dárcovství úspěšných inzerentů.
Nepřímo výhoda oproti fyzickým re-use centrům – úspora na investicích a údržbě.
OdpadyBez omezení
Vlastní podnikání obce se zaměřením na cirkulární ekonomikuZaložení vlastní podnikatelské činnosti přispívající k implementaci cirkulární ekonomiky:
- Sběr a zpracování odpadu
- Provoz kompostárny
- Výroba stavebních recyklátů
- Provoz technologií pro využití obnovitelných zdrojů energie (fotovoltaické elektrárny, teplárny na biomasu, bioplynové stanice, geotermální zdroje, vodní elektrárny)
V případě úspěšného rozjezdu a fungující ekonomiky podniku může být následně nabídnut k pronájmu/převzetí, včetně případného zvýhodnění, formou podpory místních podnikatelů.
...
Podnikání Obec, podnikatelé, komunityVšechny* Využitelné odpady (kovy, plasty, papír, SKO) – třídičky, lisovny, spalovny, termický rozklad
* Biologické materiály – kompostárna, bioplynová stanice
* Stavební odpad – drtiče a třídiče
Využití CO2 pro pěstování plodin ve sklenícíchOxid uhličitý (CO2) vzniká v obci kromě lokálních topenišť (kde je nevyužitelný) například v kotelně nebo v bioplynové stanici. U těchto větších zdrojů je možné využít vyčištěný vzduch se zvýšeným obsahem CO2 pro efektivnější pěstování plodin ve skleníku. U těch při vyšších koncentracích CO2 rychleji přibývá hmota. Inovace Obec, podnikateléPodnikáníVýstupní plyny po spalovacím procesu nebo odpadní plyn z čištění biometanu
Využití dešťové vody k zálivce a vsakováníVyužití dešťové vody k jímání do nádrží a následné využití k zalévání a zavlažování. Alternativou je rozšíření potenciálu vsakování, například vybudováním podzemních vsakovacích prostor (nejlépe přímo při výstavbě objektů) nebo pozemních nádrží, případně vytvoření mokřadů na vhodném pozemku. Zelené střechy, které plní i klimatizační funkci. Jedná se o opatření s rostoucím významem při prohlubujících se klimatických změnách a zvyšující se hrozbě sucha. Socio-ekonomické přínosy: Výrazné zlepšení hospodaření s... Voda Domácnosti, obecní budovy a stavby, především komunikace, místní provozovny podnikatelůPodnikáníDešťová voda
Využití elektrických gastro-kompostérůElektrický kompostér je alternativa k povinným svozům gastroodpadu. Svoz gastroodpadů je často finančně velmi náročný. Dosud bylo běžnou praxí pro gastroprovozy zavázat se ke svozu gastroodpadu certifikovanou svozovou společností. A to zejména pro ulehčení času i administrativy. Avšak tento svoz je obecně nákladný a zároveň tak přicházeli o odpad, který by se velmi jednoduše mohl stát zdrojem.
Princip: Technologie elektrických kompostérů se skládá ze tří základních částí: biologické, fyzikální a mechanické. Biologickou část představují...
BRO Obce, obyvatelé, podnikateléPodnikáníOdpady ze stravovacích zařízení a jídelen (gastroodpady)
Využití obecních lesůSamovýroba dřeva
Samovýrobou se rozumí, že zájemce si sám vyrobí (vytěží), přiblíží a odveze dřevo, které mu určí starosta (nebo pověřený zástupce) za stanovenou úplatu. Veškeré práce provádí na vlastní náklady a na vlastní nebezpečí. Účelem samovýroby je zpracovat méně hodnotné dřevo např. v probírkách, mladých lesních porostech do 40 let, vývraty, zlomy, souše, kůrovcové kalamity.
Existuje-li možnost, tak obec sama provádí v lese těžbu a nabízí dřevo občanům. Nejlépe podpořit starší občany, sociálně slabší občany...
Podnikání Občané obce, místní podnikatelé Dřevní hmota, nálety
Využití šedých vod z domácnostíŠedou vodou nazýváme podle EN 12056 splaškové odpadní vody neobsahující fekálie a moč, které odtékají z umyvadel, van, sprch, dřezů apod. Šedou vodu, zejména z koupelen, je možné po úpravě použít jako vodu provozní (tzv. bílou vodu) pro splachování záchodů, pisoárů a zalévání zahrad, v případě firem a průmyslových budov například k omývání povrchů, čímž vzniká výrazná úspor nákladů na stočné. Případně v kombinaci s akumulovanými dešťovými vodami.
Při vyčištění na úroveň dešťové vody, resp. používání...
Voda Domácnosti Šedé vody z domácností, administrativních budov a vybraných provozů
Využití vod z ČOV na zemědělské půděJedná se o inovativní způsob využití již vyčištěné odpadní vody, která je na výstupu z čistírny odpadních vod. Tato voda i nadále obsahuje zbytkové – stopové živiny, minerální látky. Tato voda by mohla posloužit jako závlaha pro určité plochy (ovocné sady, lesní školky, chmelnice, zelené plochy ve vlastnictví obce). Výhodou je totální dočištění odpadní vody přírodními procesy odehrávajícími se v půdě a dále využití zbytkového množství látek, které se ve vodě nacházejí.
Vyčištěné odpadní vody dosahují v mnoha případech...
Voda Obec, vlastníci/pachtýři zavlažovaných ploch Odpadní vody
Zařízení na pomalý termický ne-oxidativní rozklad organických látek a výrobu paliv a energie (PTR technologie)Technologie PTR má široký záběr ve využití vstupních surovin, odpady počínaje a biomasou konče. Zařízení je založeno na molekulární destrukci způsobené teplem.
K procesu rozkladu neboli destrukci, depolymeraci (depolymerizaci) polymerů dochází v nízkotlakém hermeticky uzavřeném prostředí při teplotách do 600 C bez kontaktu s atmosférickým vzduchem. Obvykle se používá slovo "pyrolýza".
Inovace Obce, obyvatelé, podnikateléOdpady, podnikáníSnížení spotřeby fosilních paliv
Zelená mobilitaVyužití vozidel s alternativním palivem pro potřeby obce. Účelné se jeví především:
- Užitková elektrická vozítka pro činnosti spojené s popojížděním – údržba zeleně, sběr odpadů, rozvážení sociálních obědů apod. Výhodou jsou mj. snížení hlukové a emisní zátěže obyvatel
- V případě provozu většího vozového parku, včetně hromadné nebo užitkové dopravy – vozy na (bio)CNG s možností vlastní plnící stanice
Doprava Obce, domácnosti, podnikateléPodnikáníSnížení spotřeby fosilních paiv
Zelená péče o veřejná prostranství Nechemické odstraňování plevelů na veřejných prostranstvích a využití mechanických (manuálních) prostředků pro údržbu zeleně (kosy, vřetenové sekačky).
Zimní ošetřování komunikací bez chemie.
Účelem je snížení kontaminace půd cizorodými látkami, snížení spotřeby pohonných hmot, ale i zatížení obyvatel hlukem.
Nakupování Obce BRO, podnikání * služby údržby veřejných prostranství
* produkty pro údržbu
Zelené úřadováníJednoduchá úsporná opatření související s běžnou kancelářskou agendou obce:
- elektronizace agendy (maximální omezení tisku) – archiv, formuláře i přijímání žádostí v el. podobě, elektronické podklady pro radní, zastupitele, účastníky řízení
- omezování odpadů při poskytování občerstvení na jednáních a jiných akcích úřadů - využívání kohoutkové pitné vody, upřednostňování potravin a nápojů bez obalů či ve vratných láhvích či s menší produkcí obalů, nákup regionálních a sezónních produktů
- využívání...
Nakupování Obce, obecní instituce, komunityOdpadykancelářské potřeby – papír, psací potřeby
- elektrospotřebiče, baterie, akumulátory
- voda a potraviny
Zelené veřejné zakázkyZelené úřadování je zkrácený název pro ekologický provoz institucí financovaných z veřejných prostředků, jako jsou např. obecní, městské či krajské úřady, školy, školky, penziony pro důchodce, kulturní centra. Tento přístup může být samozřejmě uplatněn i v dalších organizacích včetně neziskových či v soukromých firmách. Zahrnuje jednak systémová opatření zaměřená zejména na provoz a chování (např. úspory energie, oboustranný tisk dokumentů apod.) a jednak nakupování. Setkat se můžete i s termínem green/sustainable public... Nakupování Obce, podnikateléPodnikání* bez omezení
Zpětný odběrMaximální využití možnosti zpětného odběru vysloužilých výrobků a zprostředkování této možnosti občanům. Spolupráce s provozovateli kolektivních systémů sběru:
- elektrické akumulátory
- galvanické články a baterie
- výbojky a zářivky
- pneumatiky
- elektrozařízení
Hledání dalších možností zpětného odběru – tonery, textil apod. – ve spolupráci s jejich výrobci.
Využití komplexních služeb kolektivních systémů – materiální i informační pomoci.
Odpady Obce, obyvatelé, místní podnikatelé a provozovnyOpětovné využitíVšechny produkty v rámci zpětného odběru
Zvyšování podílu a rozsahu tříděných složek v obciJedná se o rozšiřování počtu sběrných míst (hnízd) či počtu a typu nádob na materiálově využitelné složky komunálního odpadu – především papír a lepenka, plast, sklo, nápojové kartony, kovové odpady, případně BRO a BRKO.
Jako nová komodita se v obcích začíná objevovat třídění a svoz jedlých olejů a tuků. Tuky vylévané do odpadu představují riziko pro průchodnost kanalizace, důvodem je také výrazné odlehčení pro čistírny odpadních vod, kde tyto odpady velice komplikují biologické čištění odpadních vod.
Vytříděné a...
Odpady Obyvatelé obcíSouvisející kategorie: BROVytříditelné složky jako papír a lepenka, plast, sklo, kovové obaly, vícevrstvé obaly, oleje a tuky