Cirkulární typová řešení


Zelené veřejné zakázky

Kategorie:
Nakupování

Plný popis:
Zelené úřadování je zkrácený název pro ekologický provoz institucí financovaných z veřejných prostředků, jako jsou např. obecní, městské či krajské úřady, školy, školky, penziony pro důchodce, kulturní centra. Tento přístup může být samozřejmě uplatněn i v dalších organizacích včetně neziskových či v soukromých firmách. Zahrnuje jednak systémová opatření zaměřená zejména na provoz a chování (např. úspory energie, oboustranný tisk dokumentů apod.) a jednak nakupování. Setkat se můžete i s termínem green/sustainable public procurement (GPP/SPP).

Zelené nakupování znamená výběr zboží, které má co nejnižší dopady na životní prostředí. Klíčová je zejména energetická náročnost výroby, ekodesign, opravitelnost, recyklovatelnost či rozložitelnost, dopravní vzdálenost, obsah toxických látek atd. Často jsou zohledňována i kritéria sociální – upřednostnění produktů z chráněných dílen, výrobků z rozvojových zemí bez podílu dětské práce a za spravedlivou mzdu (fair trade), certifikovaných produktů apod.
K ekologickému nakupování veřejných institucí patří také odpovědné zadávání veřejných zakázek. Jak do nich správně zahrnout environmentální a sociální kritéria poradí soubor metodik Odpovědné veřejné zakázky, který vydala Síť ekologických poraden.

Uplatňování environmentálních a sociálních aspektů při zadávání veřejných zakázek. Např.:
- využití určitého podílu recyklátů při nákupu stavebních produktů
- využití produktů s ekoznačkou
- uplatnění požadavků na energetickou úspornost

Podmínky využití / bariéry:
Znalost principů zeleného zadávání veřejných zakázek (VZ)
Shoda v zastupitelstvu obce na principech a výhodách zadávání VZ
Bariéra: Komplikované vyhodnocování environmentálních kritérií

Využitelné typy produktů/ odpadů:
* bez omezení

SWOT analýza:
Silné stránky: pozitivní ovlivnění nejvýznamnějších činností obce
Slabé stránky: investiční a legislativní náročnost, omezení výběru dodavatelů i dostupných produktů
Příležitosti: možnost vysokého dopadu, nastavení standardů pro šetrné fungování obce, edukativní a PR potenciál
Hrozby: plnění legislativních požadavků volné soutěže a transparentních veřejných zakázek

Cílová skupina:
Obce, podnikatelé

Ekonomické podmínky a přínosy:
Záleží na konkrétních požadavcích a charakteru záměru. Plnění environmentálních požadavků veřejných zakázek lze nastavit jako nedílnou součást zakázky, včetně přepokládané ceny, nebo jako přesně kalkulovanou položku v rámci/nad rámec výběrového řízení. Je pravděpodobné, že cenová hladina nabídek se kvůli zvýšeným nárokům na environmentální charakteristiky produktu či služby zvýší.
V případě zajišťování výběrových řízení ze strany externích poradců lze očekávat mírné zvýšení ceny služeb v důsledku definice a zajištění environmentálních požadavků.

Personální náročnost:
V případě přípravy vlastních výběrových řízení lze očekávat mírné zvýšení náročnosti na definici a zajištění environmentálních aspektů zakázek. Důležité je zahrnutí experta na životní prostředí do výběrové komise.
V případě externího zajišťování zakázek je bez nároků.

Právní aspekty:
Plnění požadavků na zadávání veřejných zakázek, dodržení požadované kvality předmětů poptávky.

Příklad z praxe:
Škola Kamenné Žehrovice, Mateřská škola Holýšov https://drive.google.com/drive/folders/1WZaXCiwwjo63BeTGA5XJZ3O-7cQWffvA Průvodce zadáváním VZ na šetrné budovy: http://www.czgbc.org/Download/Pruvodce%20zadavatele_CZGBC_komplet%20s%20prilohami.pdf Možnost využití metodiky zadávání zelených VZ: http://www.zeleneuradovani.cz/verejne-zakazky Metodika pro odpovědné veřejné zadávání http://sovz.cz/vzdelavani/

Související kategorie
Podnikání
Přidané projekty od veřejnosti


Počet záznamů: 0