Cirkulární typová řešení


Vlastní podnikání obce se zaměřením na cirkulární ekonomiku

Kategorie:
Podnikání

Plný popis:
Založení vlastní podnikatelské činnosti přispívající k implementaci cirkulární ekonomiky:
- Sběr a zpracování odpadu
- Provoz kompostárny
- Výroba stavebních recyklátů
- Provoz technologií pro využití obnovitelných zdrojů energie (fotovoltaické elektrárny, teplárny na biomasu, bioplynové stanice, geotermální zdroje, vodní elektrárny)
V případě úspěšného rozjezdu a fungující ekonomiky podniku může být následně nabídnut k pronájmu/převzetí, včetně případného zvýhodnění, formou podpory místních podnikatelů.
Dalším adeptem je stavební a demoliční činnost – z pohledu množství nejvýznamnější producent odpadů. Je třeba udržet v koloběhu co nejvíce materiálů co nejdéle a to by mělo být výzvou jak pro stavební firmy (projektanty), investory tak pro architekty. Celé téma zahrnuje orientaci, otázky a řešení od fáze plánování, realizace stavby, obnovy a údržby stavebních prvků až po ukončení životnosti stavby a následné demolice.

Podmínky využití / bariéry:
Znalost a orientace v problematice cirkulární ekonomiky a odpadového hospodářství

Využitelné typy produktů/ odpadů:
* Využitelné odpady (kovy, plasty, papír, SKO) – třídičky, lisovny, spalovny, termický rozklad
* Biologické materiály – kompostárna, bioplynová stanice
* Stavební odpad – drtiče a třídiče

SWOT analýza:
Silné stránky: skutečné zpracování a využití místních odpadů, zdroje i peníze zůstávají v obci
Slabé stránky: vysoké investiční, provozní, personální a legislativní nároky, obec nebývá dobrým podnikatelem
Příležitosti: možnost zpracovávání velkého množství odpadů, ekonomická výhodnost, zapojení sociálně znevýhodněných občanů (nezaměstnaných v dělnických profesích)
Hrozby: obtěžování obyvatel (hluk, prašnost), odpor obyvatel, nízký zájem spotřebitelů o recykláty

Cílová skupina:
Obec, podnikatelé, komunity

Ekonomické podmínky a přínosy:
Záleží na konkrétním zaměření a rozsahu záměru a výchozích možnostech obce. Na řadu záměrů je možno získat vysoký podíl dotace z evropských fondů či jiných zdrojů.
Lze předpokládat spíše vysokou investiční i provozní náročnost, s nejistým výsledkem. Obec řídí podnikání poměrně složitě, je vhodnější vytvořit podmínky pro soukromý podnikatelský záměr s podporou obce.

Personální náročnost:
Záleží na konkrétním zaměření a rozsahu záměru a výchozích možnostech obce. Lze předpokládat spíše vysokou personální náročnost, a to v období realizace i provozu. Nutné je zapojit odborníky jak na obsah záměru, tak na management.

Právní aspekty:
Záleží na konkrétních způsobech podnikání – ve fázi realizace lze předpokládat potřebu povolení k provozu technologií, k provozu zařízení na zpracování odpadu, proces SEA/EIA apod.
Ve fázi provozu je nezbytné dodržování stanovených limitů, provozních pravidel, bezpečnosti práce, požární ochrany atd.
Důležitá je vhodná volba podnikatelského subjektu, často je přínosné vytvoření svazku obcí pro daný záměr.

Příklad z praxe:
Obec Neuměř – revitalizace obecní návsi, místních komunikací a příprava zóny pro rodinné domy včetně rozšíření zeleně v intravilánu obce. V centru obce se nacházel chátrající objekt bývalého statku se silně narušenou statikou. Objekt byl demolován a veškerá stavební suť byla uložena na mezideponii na pozemku obce. Dřevěné prvky byly využity pro aktuální potřeby při údržbě obecního majetku. V rámci výstavby nové podoby obecní návsi a dalších souvisejících objektů bude veškerá stavební suť recyklována a využita. Obec tak uspoří značné finanční prostředky při realizaci rozvoje obce.

Praha 7
Spolupráce se spolkem INCIEN, představuje následující činnosti:
- analýza stavu odpadového hospodářství
- spolupráce se zainteresovanými stranami
- dotazníkové šetření
- zapojení komunity (občané Prahy 7)
- osvěta (diskuse MŠ, ZŠ, SŠ)
- postupná implementace řešení
- navazování spolupráce s partnery projektu
- průběžné PR kampaně
- vytvoření balíčku rad pro další městské části, obce

Obec Kněžice
Iniciátorem a investorem celého projektu je samotná obec Kněžice. Větší část finančních prostředků na projekt obec získala ze Státního fondu životního prostředí, menší část tvoří půjčka od banky a zahraniční grantová dotace.
Po uvedení celého komplexu do provozu má mít většina domů v obci vytápění a celoroční ohřev TUV výhradně z obnovitelných zdrojů, obec vyrábí a prodává elektřinu z bioplynu a topné pelety z biomasy.

Rekomunalizace – převzetí systému odpadového hospodářství (OH) do rukou obce, zavedení elektronizace OH (elektronická evidence dle čárového kódu).
Město, které se rozhodne ovládnout znovu své odpadové hospodářství, nemá lehkou pozici, ale musí vytrvat ve snažení a nepochybovat o zdárném výsledku. Může se podařit, že ukončení dosavadní smlouvy (obvykle s velkou odpadářskou firmou) proběhne dohodou. V opačném případě stojí proti městu armáda motivovaných právníků. Na překážku může být nevhodně formulovaná smlouva, kterou uzavřela radnice v minulých volebních obdobích. Z nejrůznějších důvodů mohou být některá ustanovení pro město velmi nevýhodná. Vyskytují se dokonce smlouvy, které nepředpokládají, že by ji město mohlo vypovědět: smlouvu lze ukončit pouze dohodou nebo v důsledku neplnění povinností u jedné ze smluvních stran. Pokud město v této právní bitvě zvítězí, není jednoduché zajistit a rozjet v krátkém čase všechny služby, které město předpokládá – od technického zabezpečení (svozových vozidel nebo nádob), dostatku kvalifikovaných pracovníků přes agendu smluv s občany a plateb za odpady až o vyhledávání partnerů pro odbyt separovaného sběru.

Příkladem rekomunalizace je město Blansko, Horní Suchá, Mariánské Lázně
Mariánské Lázně – zkušenosti
Město proces převzetí OH do vlastních rukou počalo v roce 2007. Nakládání s odpady měla na starost společnost Marius Pedersen. Ve městě dále fungovaly technické služby (společnost TDS). V roce 2008 společnost TDS předložila městu koncepci rozvoje svých technických služeb, právě zaměřenou na převzetí svozu odpadu od nadnárodní svozové společnosti. Představa, které dodnes funguje, byla taková, že městská společnost TDS za základě smlouvy zajistí svoz a nakládání s odpady. Vyfakturované služby budou placeny z poplatků, které platí občané za odpady do městského rozpočtu. Výše poplatků se nezmění. Zisk neodejde mimo město, ale zůstane v něm a bude zužitkován ke zkvalitnění činností TDS ve prospěch občanů a města.

Příkladem elektronizace mohou být obce Straškov – Vodochody, Hlásná Třebáň, Trojanovice

Námět:
Prodej (darování) vzniklé biomasy znevýhodněným občanům – využití v místě vzniku (sociální rozměry) – možnost odvozu dřeva zdarma

Související kategorie
Všechny
Přidané projekty od veřejnosti


Počet záznamů: 0