Cirkulární typová řešení


Využití obecních lesů

Kategorie:
Podnikání

Plný popis:
Samovýroba dřeva
Samovýrobou se rozumí, že zájemce si sám vyrobí (vytěží), přiblíží a odveze dřevo, které mu určí starosta (nebo pověřený zástupce) za stanovenou úplatu. Veškeré práce provádí na vlastní náklady a na vlastní nebezpečí. Účelem samovýroby je zpracovat méně hodnotné dřevo např. v probírkách, mladých lesních porostech do 40 let, vývraty, zlomy, souše, kůrovcové kalamity.
Existuje-li možnost, tak obec sama provádí v lese těžbu a nabízí dřevo občanům. Nejlépe podpořit starší občany, sociálně slabší občany z obce. Lze využít i náletové či prořezávkové dřevo.
Zajímavým nástrojem je nastavení pravidel mezi obcí a hospodařícím subjektem. Do podmínek smlouvy o pronájmu obecního lesa do správy soukromého subjektu lze zahrnout různá opatření v rámci hospodaření podporující domácí spotřebu dřeva.

Podmínky využití / bariéry:
Lesy ve vlastnictví obce

Využitelné typy produktů/ odpadů:
Dřevní hmota, nálety

SWOT analýza:
Silné stránky: systematická kultivace lesa, spotřeba dřeva v místě obecního lesa, podpora ekologického vytápění
Slabé stránky: špatně nastavená pravidla pro samovýrobu, ničení lesa, nehospodárné chování
Příležitosti: podpora podnikatelských aktivit v obci spojených se dřevem
Hrozby: nedodržování nastavených pravidel (směrnic)

Cílová skupina:
Občané obce, místní podnikatelé

Ekonomické podmínky a přínosy:
Nároky nejsou prakticky žádné, pokud obec dřevo sama netěží.
Přínosy – poplatky/prodejní cena dřeva.

Personální náročnost:
Omezené – pouze odvoz dřeva z lesa, nebo určování stromů k vytěžení, kontrola, vyúčtování poplatků/prodejní ceny.

Právní aspekty:
Žádné – vztah mezi majitelem lesa a občanem v rámci občanského zákoníku.
Bezpečnost práce (zejména u vývratů, nemocných stromů apod. – nebezpečí pádu stromu).

Příklad z praxe:
Obec Paršovice
Obec Paršovice jako vlastník lesa umožní zájemcům o dřevo na topení provádět v lese samovýrobu dřeva a odkup zpracovaného dřeva za stanovených podmínek.
Samovýroba dřeva není nároková a je zadávána pouze tehdy, když dřevo této kvality bude v lese k dispozici. Zájemci však mj. nesmí jakýmkoli způsobem ohrozit stav lesa, poškozovat cesty nebo stromy, rušit zvěř nebo ptactvo při hnízdění.
Samovýroba slouží pro zásobování obyvatelstva především palivovým dřívím a provádí se v souladu s pravidly pro povolování těchto těžeb.
https://www.obecparsovice.cz/lesy-obce-parsovice/pravidla-pro-samovyrobu-a-prodej-dreva-obcanum/

Obec Jestřebí
Obec Jestřebí jako vlastník lesa umožní zájemcům o dřevo na topení provádět v lese samovýrobu dřeva a odkup dřeva za stanovených podmínek.
https://jestrebi.eu/poradnik-zadatelu-o-drevo-160048387/

Obec Třebešice
https://chopos.cz/cakov-titulni-strana.html?id=8068

Související kategorie
Přidané projekty od veřejnosti


Počet záznamů: 0