Cirkulární typová řešení


Osvětové akce

Kategorie:
Podnikání

Plný popis:
Pravidelné nebo příležitostné informování obyvatel o možnostech využití nástrojů obce pro cirkulární ekonomiku:
- rady a tipy v místním periodiku, na webu obce, příležitostné letáky s obsahem:
- informace o provozu sběrného dvora a místech sběru bioodpadů, textilu, elektroodpadu, šrotu a způsobech třídění a předávání odpadů
- informace pro zřizované organizace (MŚ, ZŠ) o zapojení do systému zpětného odběru elektrozařízení (Recyklohraní, Ukliďme si svět - soutěže pro školy)

Podmínky využití / bariéry:
Existence informačních kanálů provozovaných obcí (místní tisk, webové stránky, informační tabule, nástěnky, vitríny, diskuze s občany).
Existence odpovědné osoby, která sleduje dění, novinky a akce v jednotlivých oblastech životního prostředí a odpadového hospodářství.

Využitelné typy produktů/ odpadů:
Bez omezení

SWOT analýza:
Silné stránky: jednoduchá opatření, možnost širokého záběru
Slabé stránky: malá efektivita a dopad na občany obce, absence odpovědné osoby
Příležitosti: sdílení dalším zájemcům, průběžné zlepšování systému odpadového hospodářství obce, získání zpětné vazby pro další zlepšování
Hrozby: neochota obyvatel obce k přijímání informací

Cílová skupina:
Občané, lokální subjekty, komunity, mikroregiony

Ekonomické podmínky a přínosy:
Záleží na charakteru a rozsahu akce. Lze realizovat s velmi nízkými i velmi vysokými náklady.

Personální náročnost:
Záleží na charakteru a rozsahu akce. Lze realizovat s nulovými i výraznými personálními požadavky. Rovněž lze zajistit externí organizací či formou dobrovolnictví.

Právní aspekty:
Zajištění bezpečnosti na akcích.
Dodržování autorských práv v případě tvorby vlastních propagačních materiálů nebo využití cizí autorské tvorby.

Příklad z praxe:
Většina obcí se snaží prostřednictvím dostupných informačních kanálů pravidelně sdělovat občanům informace především ke sběru a možnosti odkládání základních druhů odpadů (elektro, pneu, BRKO, SKO, textil, materiálově využitelné složky KO).

Zapojení do akce „Ukliďme Česko“. Ukliďme svět, ukliďme Česko je dobrovolnická úklidová akce, která probíhá na území celé České republiky (a dokonce na pár místech mimo ni). Jejím cílem je uklidit nelegálně vzniklé černé skládky a nepořádek.
https://www.uklidmecesko.cz/

Obec Prostřední Bečva
Projekt Obce na cestě k minimálnímu odpadu.
https://www.meneodpadu.cz/projekt-obce-ceste-k-minimalnimu-odpadu-jiz-odstartoval/

Související kategorie
Přidané projekty od veřejnosti


Počet záznamů: 0