Cirkulární typová řešení


Využití dešťové vody k zálivce a vsakování

Kategorie:
Voda

Plný popis:
Využití dešťové vody k jímání do nádrží a následné využití k zalévání a zavlažování. Alternativou je rozšíření potenciálu vsakování, například vybudováním podzemních vsakovacích prostor (nejlépe přímo při výstavbě objektů) nebo pozemních nádrží, případně vytvoření mokřadů na vhodném pozemku. Zelené střechy, které plní i klimatizační funkci. Jedná se o opatření s rostoucím významem při prohlubujících se klimatických změnách a zvyšující se hrozbě sucha. Socio-ekonomické přínosy: Výrazné zlepšení hospodaření s vodou a zásobování pitnou vodou, omezení vlivu narůstajícího sucha, zlepšení podmínek pro zemědělství a pěstování zahradních plodin

Podmínky využití / bariéry:
* Úprava svodu okapů do nádrže
* Prostor pro nádrž / vsakovací tunely
* Jiná řešení dle technické dokumentace a typu řešení záchytu a využití dešťové vody
* V případě založení mokřadu dohoda s ochránci přírody a vlastnictví pozemku

Využitelné typy produktů/ odpadů:
Dešťová voda

SWOT analýza:
Silné stránky: recyklace vody, záchyt a využití
Slabé stránky: finanční investice, prostory vhodné pro instalaci nádrží, čerpadel a technického vybavení, průběžné čištění – předcházení zarůstání řasami a sinicemi
Příležitosti: ochrana před suchem, zlepšení stavu podzemních vod, možnosti závlahy, zasakování, pěstování plodin
Hrozby: nutnost alternativního řešení pro přívalové deště

Cílová skupina:
Domácnosti, obecní budovy a stavby, především komunikace, místní provozovny podnikatelů

Ekonomické podmínky a přínosy:
Dle technického řešení, technické dokumentace
Domácí řešení – jímání dešťové vody pro účely zálivky, případně pro plnění bazénů – řádově tisíce až desítky tisíc Kč
Průmyslové řešení – aplikace při výstavbě (zasakování, podzemní zásobník v základech apod.) – řádově stovky tisíc až miliony Kč
Obecní řešení – systém sběru, čištění a shromažďování/zasakování dešťové vody – dle velikosti obce a jejího majetku statisíce až desítky milionů Kč

Personální náročnost:
Ve fázi přípravy a investic až částečný úvazek (u domácích řešení řádově hodiny času), zejména v případě využití dotace.
Ve fázi provozu pouze monitoring a údržba vybudovaných systémů (možno sloučit s dalšími funkcemi).

Právní aspekty:
Konkrétní omezení mohou vycházet z aktuální (budoucí) legislativy, ale v současnosti není žádná výrazná překážka.
V případě zhotovení díla jde o smluvní vztah mezi dodavatelem a odběratelem. Dále bude třeba řešit vztah s dodavatelem vody.
Pro zřízení mokřadu bude nutná změna územního plánu a případná dohoda s provozovatelem vodoteče.

Příklad z praxe:
Společnost AQUANIX
Budování nádrží pro využití dešťové vody k zálivce, ke vsakování. Např. město Unhošť, rodinný dům Újezd nad Lesy
http://www.aquanix.cz/

VSAKOVACÍ BLOK AS-NIDAPLAST
Tyto plastové bloky se umístí pod povrch a vytvoří dostatečný prostor, jakousi podzemní nádrž, pro akumulaci vody. Umožňují pak rychlé odvedení dešťové vody z povrchu, která je poté v nádrži z bloků akumulována a buď se pomalu vsakuje, nebo řízeně odvádí mimo městské pozemky. Je uvedeno cca 80 referencí praktického využití.
https://www.asio.cz/cz/as-nidaplast-link

ZASAKOVACÍ ROŠTY PRO ZPEVNĚNÉ PROPUSTNÉ POVRCHY AS-TTE ROŠT
https://www.asio.cz/cz/zasakovaci-rosty-pro-zpevnene-povrchy-as-tte-rost

Společnost Hewitech, zasakovací/drenážní systémy
https://www.hewitech.de/en/products/stormwater-management/

Water Garden Office Park LEED Gold, Santa Monica, CALIFORNIA, USA
Modulární podzemní systém skladování vody
https://invisiblestructures.com/product/rainstore3/water-garden-office-park-leed-gold-santa-monica-ca/

Aqua Dulce Public Library, Acton, CA, USA
Záchyt vody z porézních chodníků do podzemních záchytných van.
https://invisiblestructures.com/product/gravelpave2/acton-aqua-dulce-public-library-acton-ca/

Společnost ROTONDO, USA
Projekty infiltrace a zadržování dešťové vody.
http://www.rotondo-es.com/HydrLock_Detention.html

Související kategorie
Podnikání
Přidané projekty od veřejnosti


Počet záznamů: 0