Cirkulární typová řešení


Využití šedých vod z domácností

Kategorie:
Voda

Plný popis:
Šedou vodou nazýváme podle EN 12056 splaškové odpadní vody neobsahující fekálie a moč, které odtékají z umyvadel, van, sprch, dřezů apod. Šedou vodu, zejména z koupelen, je možné po úpravě použít jako vodu provozní (tzv. bílou vodu) pro splachování záchodů, pisoárů a zalévání zahrad, v případě firem a průmyslových budov například k omývání povrchů, čímž vzniká výrazná úspor nákladů na stočné. Případně v kombinaci s akumulovanými dešťovými vodami.
Při vyčištění na úroveň dešťové vody, resp. používání přírodních a biodegradabilních detergentů je možné využít k akumulaci, vsakování a zavlažování – viz příslušný list katalogu.

Podmínky využití / bariéry:
Technické uzpůsobení projektu při výstavbě budov, případně následné změny při rekonstrukci budovy.
Důsledné dodržování pravidel pro hospodaření s vodou (použití přiměřeného množství saponátů, vyhýbání se vylívání olejů a tuků či kávových usazenin do odpadu apod.).
Nemožnost využití drtiče odpadů a dalších zařízení znečisťujících odpadní vodu.


Využitelné typy produktů/ odpadů:
Šedé vody z domácností, administrativních budov a vybraných provozů

SWOT analýza:
Silné stránky: recirkulace, recyklace vody, záchyt a využití. obrana proti suchu, provozní úspory
Slabé stránky: úvodní finanční investice, paralelní instalace, prostory vhodné pro instalaci nádrží, čerpadel a technického vybavení, průběžné vícenáklady na údržbu, nároky na disciplínu uživatelů budov
Příležitosti: ochrana před suchem, zlepšení stavu podzemních vod, zvýšení energetické efektivnosti, snížení spotřeby vody
Hrozby: nutnost zvýšené pozornosti při nakládání s vodami – náročná hygienizace, čištění; zvýšená poruchovost

Cílová skupina:
Domácnosti

Ekonomické podmínky a přínosy:
Podmínky: Pro rodinný dům se jedná o dodatečnou investici v řádu desítek tisíc korun, u administrativních a průmyslových provozů se může jednat o statisíce korun. V provozní oblasti jde o zanedbatelné částky.
Přínosy: Úspora vodného a stočného.

Personální náročnost:
Mírně zvýšené nároky na údržbu, z hlediska úvazku žádné.

Právní aspekty:
Nejsou – pouze technické normy.

Příklad z praxe:
Moderní zařízení na čištění šedých vod
VUT Brno + ASIO NEW s.r.o. – vývoj moderního zařízení, schopno vyčistit v budovách tzv. šedou vodu, především ze sprch, umyvadel. Zařízení funguje tak, že se voda mechanicky předčistí a pak biologicky vyčistí na úroveň dešťové vody. Zařízení dokonce vodu hygienicky zabezpečí a to díky filtraci na odtoku. Unikátnost tkví především v tom, že je sloučena separace bakterií nutných pro biologické čištění a hygienické zabezpečení vody filtrací na membránách a v tom, jak jsou membrány regenerovány. Výsledkem je voda hygienicky bezpečná a při tom neobsahuje chlór, a tedy s výhodou využitelná například i na závlahy v krajině.
http://www.enviweb.cz/92148

Využití šedých vod z domácností
ČISTÍRNY ŠEDÝCH VOD AS-GW/AQUALOOP.
https://www.asio.cz/cz/as-gw-aqualoop

SKANSKA Botanica – bytový dům
Bytový dům Botanica K 3,4 se stal prvním rezidenčním domem v Česku, ve kterém byl úspěšně zprovozněn systém na využití šedých vod. Jeho obyvatelé mohou být spokojeni. Za půl roku se jim podařilo ušetřit 550 metrů krychlových pitné vody.
V nainstalované technologii ve sklepě domu se shromažďuje voda z umyvadel, van a sprch, přečišťuje se, dezinfikuje a vrací zpět do oběhu právě pro účel splachování toalet. Díky mechanickému, biologickému a chemickému čištění dosahuje přečištěná voda vysoké kvality.
Z dat nasbíraných za půlroční provoz vyplývá, že z celkového množství 3644 m3 spotřebované pitné vody bylo recyklováno 550 m3, což činí 15 %. Z dat dále vyplývá, že domácnosti vyprodukují zhruba dvojnásobek šedé vody oproti reálné spotřebě vody na splachování. Skanska Reality si tak potvrdila předpoklad, že šedé vody bude nadbytek. Zbylých 50 % šedé vody z umyvadel van a sprch odteklo nevyužito do kanalizace.
Celý systém je i přesto připraven na variantu, že šedé vody z domácností nebude dostatek, například kvůli specifickému chování uživatelů domu. V takovém případě se dočerpává zachycená dešťová voda z podzemní nádrže. Tato potřeba nastala v červenci, kdy bylo v domě dočerpáno 90 litrů dešťové vody.
https://zajimej.se/cirkularni-bydleni-diky-systemu-sede-vody-obyvatele-domu-botanica-k-setri-desetitisice/

Hotel FAIRMONT, MONTE CARLO
Proces recyklace šedé vody FGWRS
https://www.firmus.net/en/fgwrs-process-demonstrator-fairmont-monte-carlo/

Související kategorie
Přidané projekty od veřejnosti


Počet záznamů: 0