Cirkulární typová řešení


Podpora kompostování v domácnostech nebo v rámci komunity

Kategorie:
BRO

Plný popis:
Odklon biologicky rozložitelných odpadů ze směsného komunálního odpadu obce.

Podmínky využití / bariéry:
* Finanční prostředky na pořízení kompostérů – dotace
* Ochota ze strany uživatelů takto odpad zpracovávat
* Odbyt pro vznikající kompost

Využitelné typy produktů/ odpadů:
Veškeré druhy biologicky rozložitelného komunálního odpadu, kromě nebezpečného (zbytky tepelně neošetřených jídel, živočišný odpad, kontaminovaný odpad)

SWOT analýza:
Silné stránky: odklon BRKO – BRO z materiálového toku směsného komunálního odpadu obce
Slabé stránky: počáteční finanční náklady, prostorové nároky, pachy, nevyužití energetické hodnoty biomasy a úspory CO2 v bioplynové stanici, nutnost disciplíny při sběru BRO (kvalita vstupů)
Příležitosti: vznik a využití kompostů – zlepšení vlastností půdy (návrat organické hmoty do půdy) a podmínek pro pěstování plodin, potenciál vyšší spolupráce s malými farmáři
Hrozby: malý zájem o kompostování či kompost jako takový, hromadění kompostu, který nikdo nechce

Cílová skupina:
Domácnosti, komunity v obci

Ekonomické podmínky a přínosy:
Dle způsobu získání finančních prostředků
Na kompostéry je možné získat dotace především z prostředků SFŽP/OPŽP, případně Programu rozvoje venkova. K řešení je tedy primárně spoluúčast, která může být v případě zájmu přenesena na uživatele, přičemž takový finanční nárok představuje řád stokorun na jednoho uživatele. Uživatelé mohou být následně motivováni slevou na poplatku za odpad.
Alternativní je financování prostřednictvím komunity, spolku, MAS apod. Plná částka nepřevýší 1 000 Kč na uživatele.
Úspora nákladů za odvoz a skládkování (resp. energetické využití).

Personální náročnost:
Minimální.
Jedná se zejména o organizační zajištění, dohodu na umístění kompostéru a na využívání kompostu. Následně pak zajištění vlastního kompostéru.

Právní aspekty:
Kontrola.
Nakládání s komunitním kompostérem je nutné namátkově kontrolovat, aby nedošlo ke kolizi se zákonem o odpadech, kdy by do takového zařízení byly vkládány nebezpečné odpady či jiné než biologicky rozložitelné odpady. Je vhodné zpracovat jednoduchý provozní řád.

Příklad z praxe:
Město Kroměříž – získání dotace cca 6 mil. Kč na koupi cca 2140 kompostérů, kompostéry rozdány obyvatelům města, dopad na produkci SKO (časopis Odpady 5/2018)

MAS Pomalší, 2016
MAS Pomalší provedla nákup kompostérů pro občany. Kompostéry byly pořízeny za pomoci dotace z Operačního programu životního prostředí (OPŽP a MAS Pomalší) a občané budou mít kompostér bezplatně pronajat (stejně jako hnědou nádobu na BRKO). Obec objednala 24 ks kompostérů o objemu 1,5 m3 které jsou distribuovány zájemcům. Dotace se v roce 2018 opakuje a je objednáno dalších 50 ks.
(https://www.novaves.net/aktuality/nakup-komposteru-201073?leftColumn-dataAggregatorCalendar-3677924-date=201708)

Svazek obcí Chomutovsko
Dohromady obce získají téměř 500 kompostérů. „31. května 2018 dojde k předání kompostérů přímo v těch obcích. Celková částka projektu je zhruba 1,8 milionu korun. Dotace je zhruba 1,4 milionu,“ shrnula Lenka Kynčilová ze Svazku obcí Chomutovsko.
(https://sever.rozhlas.cz/lide-ze-7-obci-na-chomutovsku-ziskali-dotaci-na-nakup-temer-500-komposteru-7209119)

Město Příbor, 2018
Město Příbor zapůjčilo občanům 180 zahradních kompostérů.
(https://www.kompostery.cz/wp-content/uploads/2018/04/pribor_kompostery.pdf)

Související kategorie
Odpady, podnikání
Přidané projekty od veřejnosti


Počet záznamů: 0