Cirkulární typová řešení


Obecní kompostárna – využití biomasy z údržby veřejné zeleně

Kategorie:
BRO

Plný popis:
Plánování a zafinancování vzniku zařízení pro využití BRO + BRKO. Zařízení by sloužilo především pro občany obce, nakládání s biologicky rozložitelnými odpady vznikajícími na území obce (parky, zahrady, úpravy ploch, hřbitov, soukromé zahrádky a podobně). Snaha o zapojení místních zemědělců do nakládání s BRO v obci.
Kompostárna nevyužije energetickou hodnotu biomasy a nemá pozitivní vliv na zamezení klimatických změn. Kompost může obsahovat zbytkové části nebezpečných odpadů či jiných než biologicky rozložitelných odpadů a je pak nevyužitelný. Kvalitní kompost napomáhá zlepšení vlastností půdy a má v tomto ohledu lepší vlastnosti než digestát z bioplynové stanice.

Podmínky využití / bariéry:
Zajištění finanční stránky a projektové dokumentace
Zajištění vhodné plochy
Zajištění pracovní síly + edukace pracovníků
Podmínky pro svoz, objednávky svozu, provoz kompostárny

Využitelné typy produktů/ odpadů:
Všechny druhy biologicky rozložitelných odpadů a biologicky rozložitelných komunálních odpadů, kromě nebezpečných vyžadujících speciální podmínky a nekompostovatelných odpadů (kosti, špatně rozložitelné substráty).

SWOT analýza:
Silné stránky: odklon BRO a BRKO z materiálového toku SKO vznikajícího na území obce, přetvoření odpadů na využitelný materiál – organické hnojivo
Slabé stránky: finanční náročnost, nároky na odbornou obsluhu, nároky na zábor plochy, horší využití biomasy než v bioplynové stanici
Příležitosti: kompost a jeho užití na plochách obce, bezplatné hnojivo pro občany obce, případně prodej pro občany z jiných obcí
Hrozby: neodborný provoz kompostárny, finanční nároky, zápach, špatná kvalita kompostu a jeho následná likvidace

Cílová skupina:
Obec, komunita

Ekonomické podmínky a přínosy:
Vysoká – vytipování ploch, pořízení a stavba zařízení, provoz kompostárny, svoz biologického odpadu
Na výstavbu kompostárny je možné získat dotace především z prostředků SFŽP/OPŽP. Do rozpočtu obce by tak dopadla v investiční fázi především spoluúčast (15%).
Zásadní jsou pak nároky na provoz, kdy kompostárna je typicky ztrátovou záležitostí, kdy náklady nejsou kompenzovány úsporami na poplatcích za ukládání SKO. O kompost je poměrně malý zájem a je nutné ho rozdávat zdarma nebo pouze za minimální cenu.
Při sloučení sběrného dvora a kompostárny je možné osobní náklady minimalizovat, další provozní náklady (pohonné hmoty a údržba mechanizace, údržba ploch, doprava kompostu atd.) zůstávají.

Personální náročnost:
Zaměstnanci kompostárny, vyřízení případné dotace Investiční fáze je náročná z hlediska přípravy žádosti, správné realizace a následného vyúčtování, personální náročnost provozní fáze pro obec se promítá do výše ztráty, obec jako takovou zatěžuje výkaznictví a rozhodování o záležitostech spojených s provozem.

Právní aspekty:
Zákon o odpadech – povolení pro zařízení na využití odpadu Kompostárna musí mít svůj provozní řád, potřebné povolení od krajského úřadu a musí splňovat veškeré požadavky z hlediska ochrany životního prostředí, hygieny, bezpečnosti práce atd.

Příklad z praxe:
Obecní kompostárny jsou všeobecně rozšířené po obcích a městech v České republice a jsou úspěšně implementované do struktury odpadového hospodářství a nakládání s biologicky rozložitelnými odpady. Důležitým prvkem je proces využívání a používání vzniklého kompostu, jeho efektivní rozdělování mezi občany pro jejich účely a pro účely municipalit.

Kalkulace nákladů – vlastní zařízení do 500 obyv.
• Investiční náklady
pořízení techniky, úprava plochy, vybavení náklady na pořízení techniky (traktor s čelním nakladačem, drtič, překopávač) min. 1,5 – 2,5 mil. Kč. Lze snížit využitím stávající techniky.
• Provozní náklady
Nejvyšší náklady jsou na pracovní sílu (nejlépe vytížit současné pracovníky, nebo na částečný úvazek – ale počítat cca 50 – 100 tis./rok). Dále náklady na PHM, el. energii, údržbu, opravy, administrativu, … (může být 20 – 50 tis./rok)
Pokud je kapacita kompostárny do 150 t/rok, mohou být náklady na 1 t i více než 1000 Kč.

Kalkulace nákladů vlastní kompostárna 500 - 5000 obyv.
• Investiční náklady
pořízení techniky, úprava plochy – doporučená technologie – kompostování na volné ploše, náklady na pořízení techniky a úpravu plochy (traktor s čelním nakladačem, štěpkovač, překopávač, váha, plocha, jímka) min. 5 mil. Kč,
lze snížit využitím stávající techniky (vč. spolupráce s jinou kompostárnou).
• Provozní náklady
nejvyšší náklady jsou na pracovní sílu (nejlépe vytížit současné pracovníky, nebo na částečný úvazek – ale počítat cca 150 - 250 tis./rok), náklady na PHM, el. energii, údržbu, opravy, administrativu, … (může být 50 - 100 tis./rok)
kapacita kompostárny ve stovkách tun za rok, náklady na 1 t kompostu dosáhnou cca 500 – 1000 Kč

Související kategorie
Odpady, podnikání
Přidané projekty od veřejnosti


Počet záznamů: 0