Cirkulární typová řešení


Zařízení na pomalý termický ne-oxidativní rozklad organických látek a výrobu paliv a energie (PTR technologie)

Kategorie:
Inovace

Plný popis:
Technologie PTR má široký záběr ve využití vstupních surovin, odpady počínaje a biomasou konče. Zařízení je založeno na molekulární destrukci způsobené teplem.
K procesu rozkladu neboli destrukci, depolymeraci (depolymerizaci) polymerů dochází v nízkotlakém hermeticky uzavřeném prostředí při teplotách do 600 C bez kontaktu s atmosférickým vzduchem. Obvykle se používá slovo "pyrolýza".

Podmínky využití / bariéry:
Podmínky: vstupní suroviny – odpady
Bariéry: efektivita procesu, efektivita zkušebních provozů, zatím nebyla doložena ekonomicky rentabilní a provozně stabilní instalace

Využitelné typy produktů/ odpadů:
Snížení spotřeby fosilních paliv

SWOT analýza:
Silné stránky: obnovitelný zdroj energie, využití čistírenských kalů, biomasy, odpadních materiálů
Slabé stránky: vysoká investiční náročnost, stále probíhá vývoj a zdokonalování poloprovozů a malých provozních jednotek
Příležitosti: využití vznikajících produktů jako pyrolýzního plynu, oleje a biocharu
Hrozby: vyšší náročnost údržby, nespolehlivost

Cílová skupina:
Obce, obyvatelé, podnikatelé

Ekonomické podmínky a přínosy:
Vysoká – desítky tisíc EUR

Personální náročnost:
Vysoká – nároky na expertní vedení, organizaci vstupů, odbyt produktů

Právní aspekty:
Zákon o odpadech

Příklad z praxe:
Hedviga Group – PTR 1000 kW6 s označením Enerkal
Od září 2018 společnost Hedviga ve svém Výzkumném centru v Přerově zahájila testování nové řady PTR Enerkal s kapacitou až 500 kg/hod v první etapě. Vstupní surovinou jsou různé formy odpadní biomasy a čistírenské kaly.
https://www.hedviga.cz/clanek/uspesny-start-jednotky-ptr-1000-enerkal-v-prerove/49

ERVO Envitech
Zařízení pro depolymerizaci a recyklace plastů (pyrolýza – termolýza).
http://ekorecyklace.cz/cs

Související kategorie
Odpady, podnikání
Přidané projekty od veřejnosti


Počet záznamů: 0