Cirkulární typová řešení


Systém motivačních plateb za odpady PAYT

Kategorie:
Odpady

Plný popis:
Motivace obyvatel ke snižování zbytkového odpadu nebo ke zvyšování podílu tříděného sběru.
Podstata motivace – platby domácností v závislosti na hmotnosti nebo objemu směsného (zbytkového) odpadu a četnosti vývozu nádob.
Nutností je přesný monitoring produkce domácností, např. prostřednictvím chytrých technologií (používání QR kódů apod.).
Vždy se jedná o motivační systémy PAYT (Pay as You Throw), které mohou fungovat na principu:
• RFID – radiofrekvenční identifikace založená na čárových kódech umístěných na sběrných pytlech nebo nádobách, především se poté jedná o sběr dveře ode dveří (door to door).
• QR kódy na sběrných nádobách

Podmínky využití / bariéry:
Obecná shoda v obci na zavedení principu PAYT
Ekonomické analýzy pro zavedení, studie proveditelnosti
Navázání spolupráce s odbornou osobou zajišťující tento systém
Nároky na administrativu, finanční náročnost

Využitelné typy produktů/ odpadů:
* Tříděné složky komunálního odpadu
* Směsný komunální odpad

SWOT analýza:
Silné stránky: přesné řízení a monitoring systému odpadového hospodářství (OH), snížení množství směsného odpadu, zvýšení výtěžnosti využitelných složek
Slabé stránky: nutnost přechodu na jiný systém OH ze strany obce i občanů, náročnost administrativy a monitoringu
Příležitosti: zavedení ekonomicky i funkčně efektivních systémů OH
Hrozby: odstraňování odpadu občany mimo systém OH – černé skládky, spalování apod.

Cílová skupina:
Obce, obyvatelé, svozové společnosti

Ekonomické podmínky a přínosy:
Záleží na realizaci a provozu konkrétního systému. Účelem tohoto opatření by však mělo být mj. snížení nákladů na odpadové hospodářství obce.

Personální náročnost:
Lze předpokládat vyšší personální zátěž, která však může být kompenzována zajištěním prostředků na vytvoření nového pracovního místa. Lze zajistit i externě, se současným snížením stávajících personálních nároků.

Právní aspekty:
V rámci legislativy v oblasti OH.

Příklad z praxe:
Svazek obcí Mikulovsko
- systém založen v roce 2011
- místní poplatek byl snížen za podmínek, že uživatel v obci splnil optimální podíl produkce papíru a plastu, optimální podíl zbytkového SKO

Moravská Třebová
- postupné rozšiřování motivačního systému pro OH, zapojeno bylo v roce 2018 téměř 55% domácností ve městě. Domácnosti se do systému registrují pomocí internetové aplikace a dostanou identifikační čárové kódy, které nalepují na popelnice nebo pytle s vytříděným dopadem. Dle množství produkce mohou získat slevu na poplatcích až 70 %.

Více na:
https://www.mojeodpadky.cz/

Trojanovice
Příkladem fungování systému PAYT (zavedla společnost JRK, systém ECONIT) je obec Trojanovice v Moravskoslezském kraji, která v jej používá od roku 2009. Díky efektivnímu sledování a evidenci odpadu se jim daří meziročně významně snižovat množství směsného komunálního odpadu, který mezi lety 2014 a 2015 klesl o 17 %. Bonusy za vytříděný odpad obci ročně přinesou až půl milionu korun a dalších 400 tisíc korun vydělají prodejem vytříděného odpadu k dalšímu užití. Pro občany také v obci zavedli motivační systém sbírání bodů za evidovaný pytel odpadu a extra body, pokud odpad dovezou sami do svozového dvoru. Za každý odevzdaný pytel s tříděným odpadem mohou lidé získat slevu až 15 Kč z ročního poplatku za komunální odpad. Na konci roku se slevy sčítají a snižují celkový poplatek za odpad v dalším roce. Díky tomu, že v této obci není stanoven minimální poplatek, nejlepší třídiči se tak mohou dostat i na nulu.
Podobný systém využívají obce Jaroměřice, Prostřední Bečva
https://chytreodpady.cz/

Letohrad, Ústí nad Orlicí
Zavedení QR kódů do OH měst.

Související kategorie
BRO
Přidané projekty od veřejnosti


Počet záznamů: 0