Cirkulární typová řešení


Zvyšování podílu a rozsahu tříděných složek v obci

Kategorie:
Odpady

Plný popis:
Jedná se o rozšiřování počtu sběrných míst (hnízd) či počtu a typu nádob na materiálově využitelné složky komunálního odpadu – především papír a lepenka, plast, sklo, nápojové kartony, kovové odpady, případně BRO a BRKO.
Jako nová komodita se v obcích začíná objevovat třídění a svoz jedlých olejů a tuků. Tuky vylévané do odpadu představují riziko pro průchodnost kanalizace, důvodem je také výrazné odlehčení pro čistírny odpadních vod, kde tyto odpady velice komplikují biologické čištění odpadních vod.
Vytříděné a upravené jedlé oleje a tuky znovu slouží jako složky pro výrobu biopaliv nebo jako náhrada ropných maziv pro stavební a lesní mechanizaci. Využití by mohly tyto komodity najít i jako zdroj energie pro výrobu elektřiny a tepla.

Podmínky využití / bariéry:
Především finanční podmínky pro obce na pořízení nových nádob, případně na zřízení a vybudování nových sběrných hnízd.
Dohoda s EKO-KOMem, případně dalšími systémy zpětného odběru.

Využitelné typy produktů/ odpadů:
Vytříditelné složky jako papír a lepenka, plast, sklo, kovové obaly, vícevrstvé obaly, oleje a tuky

SWOT analýza:
Silné stránky: maximalizace vytřídění recyklovatelných složek odpadu, potenciální bonusy od EKO-KOMu
Slabé stránky: nároky na obyvatele (více nádob na třídění doma, správné určení odpadu a jeho cílového kontejneru)
Příležitosti: lepší zhodnocení recyklovatelných odpadů
Hrozby: neochota obyvatel třídit, malé množství vytříditelných odpadů (nezajímavé pro odvoz a zpracování)

Cílová skupina:
Obyvatelé obcí

Ekonomické podmínky a přínosy:
Kontejnery zajišťuje primárně EKO-KOM, přesto vybrané možná bude muset zakoupit obec, je nutné také vhodný prostor pro umístění kontejnerů.
Zvýšené náklady na odvoz odpadu částečně kompenzované bonusy a snížením poplatků za uložení odpadu.

Personální náročnost:
Minimální
Ve fázi pořízení nádob jejich zajištění, smluvní dokumentace.
Ve fázi provozování nepatrně zvýšené nároky na výkaznictví.

Právní aspekty:
Nejsou
Jedinou podmínkou je standardní smluvní zajištění, navíc půjde minimálně v oblasti použitých olejů a tuků o naplnění zákonných předpisů.

Příklad z praxe:
Město Jihlava – systém zaveden v roce 2018, po městě rozmístěno 24 nádob, kam je možno odkládat oleje a tuky, nejlépe v PET lahvích.

Pardubice – rok 2018, sídliště Dubiny, pilotní projekt na sběr a tříděný rostlinných olejů – rozmístěno 5 speciálních kontejnerů na vhazování tuků a olejů v PET lahvích, v Pardubickém kraji se o tento systém snaží města Letohrad a Česká Třebová

Další k různým vytřiditelným složkám odpadu na:
https://www.ekokom.cz/

Plastigram Industries
Zpracování obalů tetrapack pro získávání plastů (především LDPE, HDPE) pro získání plastového granulátu pro výrobu různých typů fólií. Dalším produktem bude lehce znečištěný hliník.
http://www.plastigram.eu/#about

Související kategorie
Související kategorie: BRO
Přidané projekty od veřejnosti


Počet záznamů: 0